skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Between the local, national and global: The problem of “regional identities”

Kowalska, Wioletta Małgorzata

LIMES: Cultural Regionalistics, 01 January 2010, Vol.3(2), p.161-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0187 ; E-ISSN: 2029-0209 ; DOI: 10.3846/limes.2010.16

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...