skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fractionation, mobility and multivariate statistical evaluation of metals in marine sediments of Cape Town Harbour, South Africa

Okoro, Hussein K. ; Fatoki, Olalekan S. ; Adekola, Folahan A. ; Ximba, Bhekumusa J. ; Snyman, Reinette G.

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2014, Vol.26(3), p.126-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422914X14038001068544

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...