skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Total concentrations and fractionation of heavy metals in road-deposited sediments collected from different land use zones in a large city (Nanjing), China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2011, Vol.23(1), p.46-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422911X12971903458891

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...