skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Superplastic properties of two rapidly solidified powder metallurgy aluminium alloys

Zhang, Yonchang ; Grant, Nicholas J.

Materials Science and Engineering, 1984, Vol.68(1), pp.119-124

ISSN: 0025-5416 ; DOI: 10.1016/0025-5416(84)90250-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...