skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Policing the borders of church and societal membership: immigration and faith-based communities in the US South

Ehrkamp, Patricia ; Nagel, Caroline

Territory, Politics, Governance, 03 July 2017, Vol.5(3), pp.318-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2671 ; E-ISSN: 2162-268X ; DOI: 10.1080/21622671.2017.1290545

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...