skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The climate lobby: a sectoral analysis of lobbying spending on climate change in the USA, 2000 to 2016

Brulle, Robert

Climatic Change, 2018, Vol.149(3), pp.289-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0009 ; E-ISSN: 1573-1480 ; DOI: 10.1007/s10584-018-2241-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...