skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of User’s Hand Orientation and Spatial Movements on Free Hand Interactions with Large Displays

Lou, Xiaolong ; Peng, Ren ; Hansen, Preben ; Li, Xiangdong A.

International Journal of Human–Computer Interaction, 03 June 2018, Vol.34(6), p.519-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2017.1370811

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...