skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis of a superconducting oxide by oxidation of a metallic precursor

Yurek, G. ; Sande, J. ; Wang, W. ; Rudman, D. ; Zhang, Y. ; Matthiesen, M.

Metallurgical Transactions A, 1987, Vol.18(10), pp.1813-1817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-2133 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/BF02646212

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...