skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patriotism and the impact on perceived threat and immigration attitudes

Willis-Esqueda, Cynthia ; Delgado, Rosa Hazel ; Pedroza, Karina

The Journal of Social Psychology, 02 January 2017, Vol.157(1), p.114-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4545 ; E-ISSN: 1940-1183 ; DOI: 10.1080/00224545.2016.1184125

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...