skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The analysis of repetitive sequencing at the workcell level: from workcell tasks to workcell cycles

Freedman†, Paul ; Alami, Rachid

International Journal of Production Research, 01 June 1990, Vol.28(6), p.1195-1213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7543 ; E-ISSN: 1366-588X ; DOI: 10.1080/00207549008942785

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...