skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A unified model of protein dynamics

Frauenfelder, H. ; Chen, G. ; Berendzen, J ; Fenimore, P. W. ; Jansson, Helén ; Mcmahon, B.H. ; Mihut-Stroe, I ; Swenson, Jan ; Young, R. D.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, Vol.106(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.0900336106

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...