skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A not so strange silence: why qualitative researchers should respond critically to the qualitative data archive

Travers, Max

Australian Journal of Social Issues, v.44, no.3, Spring 2009: 273-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0157-6321

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...