skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Flash flip book applications to measure the level of nationalism with quasi experiment on primary school students

Asri, Yessy ; Fitriani, Yessy

International Conference On Mathematics: Pure, Applied And Computation: Empowering Engineering Using Mathematics, Surabaya, Indonesia (23 November 2016): AIP Conference Proceedings, 01 August 2017, Vol.1867(1) [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-1547-8 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.4994465

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...