skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Russia’s ambivalent status-quo/revisionist policies in the Arctic

Baev, Pavel

Arctic review on law and politics [elektronisk ressurs], 2018, Vol. 9, pp.408-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2387-4562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...