skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Matrix for Post-Soviet ‘Color Revolutions’: Exorcising the Devil from the Details

Baev, Pavel K

International Area Studies Review, June 2011, Vol.14(2), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-8659 ; E-ISSN: 2049-1123 ; DOI: 10.1177/223386591101400201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...