skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1. 55-. mu. m semiconductor-optical fiber ring laser

Jopson, R.M ; Eisenstein, G ; Whalen, M.S ; Hall, K.L ; Koren, U ; Simpson, J.R; Bell Laboratories, Crawford Hill Laboratory, Holmdel, New Jersey 07733 (Corporate Author)

Appl. Phys. Lett.; (United States), 20 January 1986, Vol.48:3 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.97023

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...