skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cellular and Humoral Immune responses in Type 1 Diabetic patients participating in a Phase III GAD-alum Intervention Trial

Axelsson, Stina ; Cheramy, Mikael ; Åkerman, Linda ; Pihl, Mikael ; Ludvigsson, Johnny ; Casas, Rosaura; Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för kliniska vetenskaper ; Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Barn- och ungdomskliniken i Linköping ; Östergötlands Läns Landsting, Barn- och kvinnocentrum, Barn- och ungdomskliniken i Linköping

Diabetes Care, 2013, Vol. 36(11), pp. 3418-3424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992 ; DOI: 10.2337/dc12-2251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...