skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patient-centered interaction in interpreted primary care consultations

Paananen, Jenny ; Majlesi, Ali Reza

Journal of Pragmatics, December 2018, Vol.138, pp.98-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-2166 ; E-ISSN: 1879-1387 ; DOI: 10.1016/j.pragma.2018.10.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...