skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kilowh.at – Increasing Energy Awareness Using an Interactive Energy Comparison Tool

Björn, Hedin ; Zapico, Jorge Luis ; Hedin, Björn

Persuasive Technology: Development and Implementation of Personalized Technologies to Change Attitudes and Behaviors: 12th International Conference, PERSUASIVE 2017, Amsterdam, The Netherlands, April 4--6, 2017, Proceedings., pp.175-185 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 0302-9743 ; ISSN: 0302-9743 ; ISSN: 0302-9743 ; DOI: 10.1007/978-3-319-55134-0_14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...