skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Korsreaktivitet mellan ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare
Cross reactivity between ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers

Rosenborg, Staffan

Läkartidningen, 2010, Vol.107(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...