skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reconstruction of Macroscopic Maxwell Equations: A Single Susceptibility Theory

Cho, Kikuo

Series ISSN: 0081-3869 ; ISBN: 978-3-662-58423-1 ; E-ISBN: 978-3-662-58424-8 ; DOI: 10.1007/978-3-662-58424-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...