skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cooperative Design, Visualization, and Engineering: 9th International Conference, CDVE 2012, Osaka, Japan, September 2-5, 2012. Proceedings

Luo, Yuhua

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-32608-0 ; E-ISBN: 978-3-642-32609-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-32609-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...