skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Berthold, Michael

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-31829-0 ; E-ISBN: 978-3-642-31830-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31830-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...