skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large-Scale Scientific Computing: 8th International Conference, LSSC 2011, Sozopol, Bulgaria, June 6-10, 2011, Revised Selected Papers

Lirkov, Ivan ; Margenov, Svetozar ; Waśniewski, Jerzy

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-29842-4 ; E-ISBN: 978-3-642-29843-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29843-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...