skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software Language Engineering: Third International Conference, SLE 2010, Eindhoven, The Netherlands, October 12-13, 2010, Revised Selected Papers

Malloy, Brian ; Staab, Steffen ; Brand, Mark

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-19439-9 ; E-ISBN: 978-3-642-19440-5 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19440-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...