skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Field-Programmable Logic and Applications: Reconfigurable Computing Is Going Mainstream: 12th International Conference, FPL 2002 Montpellier, France, September 2–4, 2002 Proceedings

Kanus, Urs ; Wetekam, Gregor ; Hirche, Johannes ; Meißner, Michael;; Glesner, Manfred ; Zipf, Peter ; Renovell, Michel

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-44108-3 ; E-ISBN: 978-3-540-46117-3 ; DOI: 10.1007/3-540-46117-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...