skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Climate Change Adaptation in Latin America: Managing Vulnerability, Fostering Resilience

Leal Filho, Walter ;Esteves de Freitas, Leonardo;; Leal Filho, Walter ; Esteves de Freitas, Leonardo

Series ISSN: 1610-2010 ; ISBN: 978-3-319-56945-1 ; E-ISBN: 978-3-319-56946-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-56946-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...