skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Long Term Evolution: 4G and Beyond

Furht, Borko ; Ahson, Syed A.;; Paradisi, Alberto ; Yacoub, Michel Daoud ; Lira Figueiredo, Fabrício ; Tronco, Tania

Series ISSN: 2365-564X ; ISBN: 978-3-319-23822-7 ; E-ISBN: 978-3-319-23823-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23823-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...