skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent Virtual Agents: 14th International Conference, IVA 2014, Boston, MA, USA, August 27-29, 2014. Proceedings

Bickmore, Timothy ; Marsella, Stacy ; Sidner, Candace

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-09766-4 ; E-ISBN: 978-3-319-09767-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-09767-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...