skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multidimensional Poverty Measurement: Concepts and Applications

Wagle, Udaya

ISBN: 978-0-387-75874-9 ; E-ISBN: 978-0-387-75875-6 ; DOI: 10.1007/978-0-387-75875-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...