skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Nijholt, Anton;; Duh, Henry Been-Lirn (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor)

Gaming Media and Social Effects

ISBN: 9789814560955 ; ISBN: 9814560952 ; E-ISBN: 9789814560962 ; E-ISBN: 9814560960 ; DOI: 10.1007/978-981-4560-96-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...