skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Open-Source Assisted Laboratory Automation through Graphical User Interfaces and 3D Printers: Application to Equipment Hyphenation for Higher-Order Data Generation

Siano, Gabriel G ; Montemurro, Milagros ; Alcaráz, Mirta R ; Goicoechea, Héctor C

Analytical chemistry, 17 October 2017, Vol.89(20), pp.10667-10672 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6882 ; PMID: 28903001 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.analchem.7b02758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...