skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Innovative and Creative Developments in Multimodal Interaction Systems: 9th IFIP WG 5.5 International Summer Workshop on Multimodal Interfaces, eNTERFACE 2013, Lisbon, Portugal, July 15 – August 9, 2013. Proceedings

Rybarczyk, Yves ;Cardoso, Tiago ;Rosas, Joao ;Camarinha-Matos, Luis M.;; Rybarczyk, Yves (Editor) ; Cardoso, Tiago (Editor) ; Rosas, João (Editor) ; Camarinha-Matos, Luis M (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783642551420 ; ISBN: 3642551424 ; E-ISBN: 9783642551437 ; E-ISBN: 3642551432 ; DOI: 10.1007/978-3-642-55143-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...