skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Computer Interaction – INTERACT 2013: 14th IFIP TC 13 International Conference, Cape Town, South Africa, September 2-6, 2013, Proceedings, Part I

Kotze, Paula ;Marsden, Gary ;Lindgaard, Gitte ;Wesson, Janet ;Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Kotzé, Paula (Editor) ; Marsden, Gary (Editor) ; Lindgaard, Gitte (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642404825 ; ISBN: 3642404820 ; E-ISBN: 9783642404832 ; E-ISBN: 3642404839 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40483-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...