skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cache Me If You Can: Capacitated Selfish Replication Games

Gopalakrishnan, Ragavendran ; Kanoulas, Dimitrios ; Karuturi, Naga Naresh ; Pandu Rangan, C ; Rajaraman, Rajmohan ; Sundaram, Ravi; Fernández-Baca, David (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, LATIN 2012: Theoretical Informatics: 10th Latin American Symposium, Arequipa, Peru, April 16-20, 2012. Proceedings, pp.420-432

ISBN: 9783642293436 ; ISBN: 3642293433 ; E-ISBN: 9783642293443 ; E-ISBN: 3642293441 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29344-3_36

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...