skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Autocatalytic Emergence Swarm Algorithm in the Decision-Making Task of Managing the Process of Creation of Intellectual Capital

Lewicki, A ; Tadeusiewicz, R; Hippe, Zdzisław S (Editor) ; Kulikowski, Juliusz L (Editor) ; Mroczek, Teresa (Editor)

Advances in Intelligent and Soft Computing, Human – Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 2: Part 1, pp.271-285

ISBN: 9783642231865 ; ISBN: 3642231861 ; E-ISBN: 9783642231872 ; E-ISBN: 364223187X ; DOI: 10.1007/978-3-642-23187-2_17

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...