skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Windows Positioning System: Aural Assistance Environment for the Aging in Windows Navigation

Chu, Chi Nung; Jacko, Julie A (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction. Users and Applications: 14th International Conference, HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011, Proceedings, Part IV, pp.435-438

ISBN: 9783642216183 ; ISBN: 3642216188 ; E-ISBN: 9783642216190 ; E-ISBN: 3642216196 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21619-0_53

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...