skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents

Steimle, Jürgen

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9783642202759 ; ISBN: 3642202756 ; E-ISBN: 9783642202766 ; E-ISBN: 3642202764 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20276-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...