skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Real-Time Search for Real-World Entities: A Survey

Romer, Kay ; Ostermaier, Benedikt ; Mattern, Friedemann ; Fahrmair, Michael ; Kellerer, Wolfgang

Proceedings of the IEEE, 11/2010, Vol.98(11), pp.1887-1902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9219 ; E-ISSN: 1558-2256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2010.2062470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...