skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Bacterial RecA Protein: Structure, Function, and Regulation

Cox, Michael M

Topics in Current Genetics, Molecular Genetics of Recombination, pp.53-94

ISBN: 9783540710202 ; ISBN: 3540710205 ; E-ISBN: 9783540710219 ; E-ISBN: 3540710213 ; DOI: 10.1007/4735_2006_0205

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...