skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Task Models and Diagrams for User Interface Design: 8th International Workshop, TAMODIA 2009, Brussels, Belgium, September 23-25, 2009, Revised Selected Papers

England, David ; Palanque, Philippe ; Vanderdonckt, Jean ; Wild, Peter

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-11796-1 ; E-ISBN: 978-3-642-11797-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-11797-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...