skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating User Experience in Games: Concepts and Methods

Bernhaupt, Regina;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848829626 ; ISBN: 1848829620 ; E-ISBN: 9781848829633 ; E-ISBN: 1848829639 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-963-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...