skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Goal Oriented Error Estimation for the Element Free Galerkin Method

Vidal, Yolanda ; Huerta, Antonio; Griebel, Michael (Editor) ; Schweitzer, Marc A (Editor)

Lecture Notes in Computational Science and Engineering, Meshfree Methods for Partial Differential Equations III, pp.265-282

ISBN: 9783540462149 ; ISBN: 3540462147 ; E-ISBN: 9783540462224 ; E-ISBN: 3540462228 ; DOI: 10.1007/978-3-540-46222-4_16

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...