skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Studies in Conversational UX Design

Moore, Robert J. ;Szymanski, Margaret H. ;Arar, Raphael ;Ren, Guang-Jie;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Moore, Robert J (Editor) ; Szymanski, Margaret H (Editor) ; Arar, Raphael (Editor) ; Ren, Guang-Jie (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319955780 ; ISBN: 3319955780 ; E-ISBN: 9783319955797 ; E-ISBN: 3319955799 ; DOI: 10.1007/978-3-319-95579-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...