skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Natural Interaction in Medical Training: Tools and Applications

Del Bimbo, Alberto ; Ferracani, Andrea ; Pezzatini, Daniele ; Seidenari, Lorenzo; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319610351 ; ISBN: 331961035X ; E-ISBN: 9783319610368 ; E-ISBN: 3319610368 ; DOI: 10.1007/978-3-319-61036-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...