skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human Centered Computing: Second International Conference, HCC 2016, Colombo, Sri Lanka, January 7-9, 2016, Revised Selected Papers

Hcc,Verfasserin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Josef, Kittler (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Zu, Qiaohong (Editor) ; Hu, Bo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319318530 ; ISBN: 3319318535 ; E-ISBN: 9783319318547 ; E-ISBN: 3319318543 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31854-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...