skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications

Tkalčič, Marko ;De Carolis, Berardina ;de Gemmis, Marco ;Odić, Ante ;Kosir, Andrej;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Tkalčič, Marko (Editor) ; De Carolis, Berardina (Editor) ; de Gemmis, Marco (Editor) ; Odić, Ante (Editor) ; Košir, Andrej (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319314112 ; ISBN: 3319314114 ; E-ISBN: 9783319314136 ; E-ISBN: 3319314130 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31413-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...