skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Architecture and Interaction: Human Computer Interaction in Space and Place

Dalton, Nicholas ;Schnädelbach, Holger ;Wiberg, Mikael ;Varoudis, Tasos;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Dalton, Nicholas S (Editor) ; Schnädelbach, Holger (Editor) ; Wiberg, Mikael (Editor) ; Varoudis, Tasos (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319300269 ; ISBN: 3319300261 ; E-ISBN: 9783319300283 ; E-ISBN: 3319300288 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30028-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...