skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficient Algorithms for Protein Sequence Design and the Analysis of Certain Evolutionary Fitness Landscapes

Kleinberg, Jon M.

Journal of Computational Biology, 10/1999, Vol.6(3-4), pp.387-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-5277 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1089/106652799318346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...