skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Centred Web Adaptation and Personalization: From Theory to Practice

Germanakos, Panagiotis ; Belk, Marios; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319280486 ; ISBN: 3319280481 ; E-ISBN: 9783319280509 ; E-ISBN: 3319280503 ; DOI: 10.1007/978-3-319-28050-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...